Stichting Staphorst helpt Gambia | Over ons

Over ons

BELEIDSPLAN STICHTING STAPHORST HELPT GAMBIA

Inleiding:
In 2010 is door Auktje Alssema en anderen het plan opgevat om financiële hulp te bieden aan gezinnen en een school. Enkele gezinnen zijn voorzien van een woning en goederen. Er werd niet alleen hulp geboden om hen te voorzien van eten maar ook werd de mogelijkheid gegeven dat ze zichzelf in hun dagelijks onderhoud konden voorzien. Momenteel zijn daar met hulp uit Staphorst een aantal winkeltjes gestart en is een handel in verkoop van auto’s van de grond gekomen. Er werd dus naast eten en drinken ook ondersteuning geboden voor een economische activiteiten. Tijdens het bezoek aan Gambia hebben Auktje en anderen de school in Wellingara bezocht. Deze school is eerst voorzien van computers en naaimachines. Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar ontvingen les. De leiding van deze school is in handen van Edward en Patience Jatta. Nu is de school uitgebreid met jongere kinderen, er zijn 3 klassen met in elke klas 30 leerlingen in de leeftijd van 3, 4 en 5 jaar. Hele jonge kinderen dus. De kinderen zaten tijdens de lessen op de grond omdat er geen geld was voor tafeltjes en stoeltjes. Toen ze dit zagen besloten ze om actie te gaan voeren om tafeltjes en stoeltjes te laten maken. Door het bakken en verkopen van ‘kniepertjes’ (Nieuwjaarskoeken) en door een actie van de kinderen van de CNS (basisschool in Staphorst) kwam er geld binnen en kon er gestart worden met het maken van de meubeltjes. Door de meubeltjes in Gambia te laten maken hebben Gambiaanse timmerlieden werk en kunnen ze voor hun gezin zorgen. Zo snijdt het mes aan 2 kanten.
Daarnaast zouden ze ook heel graag enkele speeltoestellen willen aanbieden zodat de kinderen iets te spelen hebben. Inmiddels zijn de speeltoestellen er en zijn er 3 lokalen opgeknapt en ingericht. Er zijn ook veel schoolspullen uit Nederland naar de school in Wellingara gegaan. Bovendien is er een toiletgebouw neergezet, erg belangrijk i.v.m. de hygiëne. Al deze zaken werden rechtstreeks vanuit Staphorst geregeld, zonder tussenpersonen of instanties. Regelmatig werd er naar Gambia gereisd om te kijken of was gedaan wat was afgesproken.

Ons doel:
Het aantal kinderen groeit, hetgeen betekent dat de school nu vol is. Als er nieuwe jonge kinderen op school komen zullen de klassen doorschuiven, maar er is dan geen ruimte voor de oudste kinderen. Auktje heeft besloten om de stichting op te richten en verder te gaan met het ondersteunen van de school. De stichting “Staphorst helpt Gambia” stelt zich ten doel om naast de bestaande school in Wellingara 8 nieuwe lokalen te bouwen en in te richten, met op de bovenverdieping een studiezaal. Het eerste lokaal heeft men in 2016 nodig. Ook nu blijven de lijntjes kort. Er is de afgelopen jaren contact gelegd met diverse mensen in Gambia. Er blijft geen geld ‘aan de strijkstok hangen’, het geld wordt gebruikt waar het voor bedoeld is.
Bij het bouwen wordt er naar gestreefd om geld zoveel mogelijk onder onze supervisie in Gambia te besteden (materialen, goederen en diensten); daardoor houden wij een optimale controle en grip op een juiste aanwending van het geld.We doen dit omdat we het toekomstperspectief van kinderen en jongvolwassenen in Gambia willen verbeteren. Eigenlijk bestaat ons doel uit 3 pijlers: 1. Het ondersteunen van het onderwijs door inbreng van middelen 2. Het bestrijden van armoede door het beschikbaar stellen van middelen 3. Het verbeteren van kansen op werk en ontplooiing door eveneens beschikbaar stellen van middelen.Door het uitbreiden van deze bestaande school bieden wij mogelijkheden tot onderwijs aan kinderen, hierdoor worden voor deze kinderen de kansen groter dat zij later als volwassenen een eigen, onafhankelijk bestaan kunnen opbouwen.

Beheer van het vermogen:
Het beheer van ons vermogen wordt, in eigen beheer, door de penningmeester verzorgd. Deze zal de financiële stand van zaken communiceren tijdens elke bestuursvergadering.
Tijdens de uitvoering van dit project en na afronding hiervan zal de stichting verantwoording afleggen over de resultaten van het project en de besteding van geld en middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: – subsidies en donaties- verkrijgingen via legaat of erfstelling- vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties- alle andere verkrijgingen en baten d.m.v. activiteiten, acties en giften.

Activiteiten:
Een aantal maal per jaar worden er activiteiten georganiseerd, deze staan vermeld op de website www.staphorsthelptgambia.nl

Bestuursleden:

Voorzitter: dhr. R. Stapel, 0522 462431
Secretaris: Mw. H. Bos, 06-40993305
Penningmeester: mevr. A. Alssema-Westerhof, 0522 463900
Lid: mevr. H.J. Harmanny, 038 3338460

Alle bestuursleden werken op volledig vrijwillige basis. Het werk dat zij voor de stichting verrichten wordt dus gedaan zonder dat daar enige beloning tegenover staat. Alle bestuursleden en vrijwilligers betalen zelf de volledige kosten van hun bezoeken aan Gambia.